Uslovi najma vozila

1. Osnovni uslovi iznajmljivanja automobila

 • Cena i naknade korišćenja vozila su određena cenovnikom koji najmoprimac prihvata kao deo ugovorne volje najma vozila.
 • Najmoprimac mora da ima najmanje 21 godinu života i vozačku dozvolu u trajanju od najmanje 2 godine, koju mora da pokaže najmodavcu.
 • Najmoprimac prima vozilo u ispravnom stanju,sa punim rezervoarom goriva, sa svom obaveznom opremom i dokumentima o vozilu, te vozilo vraća najmodavcu u stanju identičnom stanju prijema.
 • Troškove goriva snosi najmoprimac.
 • Najmoprimac mora da koristi, čuva i održava vozilo savesno i sa pažnjom dobrog domaćina.
 • Vozilo najmoprimac ne sme da koristi za obuku vozača, za usluge prevoza lica ili robe uz naknadu, za vuču vozila, prikolica ili čega drugog, za učešće u moto trkama i sličnim priredbama.
 • Vozilo ne sme da se optereti preko dozvoljene nosivosti.
 • Bez saglasnosti najmoprimac neće vršiti promenu delova ili opravku vozila.
 • Najmoprimac iznajmljeno vozilo bez ovlašćenja najmodavca ne može koristiti u inostranstvu.
 • Vozilom može da upravlja isključivo najmoprimac ili drugo lice ukoliko je to drugo lice samim ugovorom određeno.

2. Cena i naknade

 • Cena najma je određena cenovnikom u zavisnosti od tipa vozila i dužine trajanja najma.
 • Cena najma sadrži iznos dnevnog najma po cenovniku, dok je kilometraža vozila ograničena prvih 7 dana.
 • Minimalna dužina najma vozila je 1 (jedan) dan.
 • Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila.
 • Depozit je obavezan i polaže se prilikom preuzimanja vozila. Minimalni iznos depozita iznosi 200 evra, s tim da se visina depozita odredjuje u svakom konkretnom slučaju prema grupi vozila i dužini trajanja najma.
 • Prekoračenje korišćenja vozila se toleriše do 60 minuta, nakon toga se zaračunava novi najamni dan.
 • Najmoprimac vozilo preuzima sa punim rezervoarom goriva. U slučaju razlike u količini goriva u trenucima preuzimanja i vraćanja vozila, najmoprimac plaća najmodavcu razliku do punog rezervoara goriva u iznosu tržišne cene po litri goriva.
 • Najmodavac će najmoprimcu izvršiti nadokandu troškova redovnog održavanja vozila, po osnovu izvršenog održavanja, priložene specifikacije održavanja i potvrde o izvršenom plaćanju, sa izuzetkom pranja vozila.
 • U slučaju gubitka dokumenata ili ključeva vozila najmoprimac je dužan da najmodavcu nadoknadi iznos od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna bez pdv-a.
 • Najmodavac nema obavezu obeštećenja najmoprimca u slučaju gubitka ili oštećenja ličnog prtljaga najmoprimaca ili drugih lica koji se nalazi u iznajmljenom vozilu.
 • Najmoprimac je dužan da plati sve kazne za eventualne saobraćajne prekršaje, kazne za nepropisno parkiranje kao i kazne zbog neplaćanje usluga javnog preduzeća parking servisa i potraživanja koja iz takvog neplaćanja proisteknu, kao i troškove garažiranja vozila, a što sve bude proizilazilo iz korišćenja vozila u periodu najma ili u vezi sa najmom.

3. Preuzimanje i vraćanje vozila i naknade

 • Preuzimanje i vraćanje vozila može se izvršiti u našoj poslovnici na adresi ul. Futoška broj 63, Novi Sad, kao i na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.
 • Nakon vraćanja iznajmljenog vozila sačinjava se izveštaj o stanju vozilu i stanju goriva u rezervoaru vozila.
 • Kontakt najmodavca je dostupan tokom 24h.

Color Scheme

Layout

Background Patterns

Background Images